صفحه اصلی | اسناد و قوانین | قوانین | ضوابط شهرسازي و معماري براي عبور معلولين

ضوابط شهرسازي و معماري براي عبور معلولين

عنوان: آئين نامه ضوابط و مقررات شهرسازي و معماري براي عبور معلولين

شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در جلسه مورخ 1368/8/3 به پيشنهاد وزارت مسكن و شهرسازي درارتباط با رفع موانع شهرسازي و معماري در عبور و مرور دسترسي به اماكن و فضاها و تجهيزات عمومي شهري به منظور تامين امكان شركت افراد داراي معلوليتهاي گوناگون جسمي در زندگي روزمره جامعه رابه شرح زير تصويب نمود. 1- از اين تاريخ دركليه طرحهاي آتي و در دست تهيه شهرسازي ، شهرك سازي و مجتمع هاي مسكوني و ساختماني سراسر كشور اعم از اينكه توسط دستگاههاي دولتي و وابسته به دولت و شهرداريها و يا بخش خصوصي تهيه گردند، رعايت ضوابط موضوع فصل اول مجموعه پيوست كه شامل ضوابط برنامه ريزي و طراحي براي تسهيل حركت معلولين در سطح شهر مي باشد الزامي بوده و كليه مراجع مسئول تهيه بررسي و تصويب واجراي طرحهاي توسعه شهري ، شهرك سازي و مجتمع هاي ساختماني و مسكوني موظفند درمراحل مختلف تصويب و صدور پروانه ونظارت ضوابط مذكور را رعايت نمايند. 2- به منظور رفع موانع شهري موجود لازم است كه اصلاحات موضوع فصل دوم فوراً و تا قبل از تهيه و يا تجديد نظر در طرحهاي توسعه شهري به منظور نزديكتر كردن شرايط موجود به استاندارد توسط مراجع مسئول عمران شهري باتوجه به اولويت هر يك به اجرا درآيد. 3- رعايت ضوابط فصل سوم در طراحي كليه ساختمانهاي موضوع فصل مذكور براي تهيه كنندگان طرحهاي فوق الذكر الزامي است و مراجع مسئول صدور پروانه نظارت ساختماني موظف به اجراي صحيح و دقيق آن هستند. كليه ساختمانهاي عمومي موضوع اين آئين نامه به خصوص ادارات دولتي موجود بايد تدريجاًبا شرايط اين آئين نامه تطبيق داده شوند. تشخيص ميزان تطبيق اين ضوابط و زمان لازم براي اعمال آن به عهده كميسيوني مركب از نمايندگان سازمان بهزيستي ، بنياد جانبازان و وزارت مسكن و شهرسازي خواهد بود. وزارت مسكن و شهرسازي موطف است تضمين قانوني اعمال اين ضوابط را از مراجع ذيربط كسب نمايد. 4- اعمال ضوابط و مقررات فصل چهارم فعلاً اختياري بوده ولي بر حسب تشخيص كميسيون موضوع بند 3 و با استفاده از تضمين قانوني كه كسب خواهد شد الزام آور خواهد گرديد. 5- وزارت مسكن و شهرسازي موظف است حداكثر 5 سال يكبار با جلب نظر سازمان بهزيستي و بنياد جانبازان ضوابط و مقررات موضوع اين مصوبه رامورد بازنگري و تطبيق با شرايط وامكانات جديدقرار داده و براي تصويب به شوراي عالي شهرسازي ومعماري پيشنهاد نمايد.

در باره روابط عمومی بهزیستی شهرستان کاشان

ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺁﻳﻨﻪﺍﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻧﻌﻜﺎﺱ ﺩﻗﻴﻖ ﺭﺧﺪﺍﺩﻫﺎﻱ ﺩﺭﻭﻥ ﻭ ﺑﺮﻭﻥ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ ﺍﺳﺖ. ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﺮﺍﻱ ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻥ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﻭ ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺮ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎﻥ ﺑﺮﻭﻥﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﺔ ﻭﻇﺎﻳﻒ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪﺓ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺍﺳﺖ. ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺭﻭ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﻲﻛﻮﺷــﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭﺁﻣﺪ، ﻭﻇﺎﻳﻒ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷــﺪﻩ ﻭ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻧﮕﺮﺷﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭﻣﻨﺪ ﺍﻧﺠﺎﻡﺩﻫﺪ. ﺗﺒﻌﺎً ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎﻱ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ، ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻣﺘﻨﻮﻉ ﻭ ﻣﺘﻌﺪﺩ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺯﻳﺮ ﺑﻪ ﺑﺮﮔﺰﻳﺪﻩﺍﻱ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﻣﻲﺷﻮﺩ.

بررسی کنید

قانون ساماندهي کودکان خياباني

فصل اول – كليات ماده 1- اصطلاحات زير در آيين ‌نامه در معاني مشروح مربوط ...

قانون معافیت های سربازي

به موجب قانون مصوب سال 83 مجلس شوراي اسلامي افرادي كه به تشخيص كميسيون پزشكي ...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Page optimized by WP Minify WordPress Plugin

coffee canister