صفحه اصلی | اسناد و قوانین | قوانین | آیین نامه قانون نحوه باز نشستگي جانبازان و معلولين

آیین نامه قانون نحوه باز نشستگي جانبازان و معلولين

عنوان: آئين نامه اجرايي قانون نحوه باز نشستگي جانبازان انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي و معلولين عادي و شاغلين مشاغل سخت و زيان آور – تاريخ تصويب: مرداد 1368
1-كليه وزارتخانه ها ، شركتها ، موسسات دولتي ، شهرداريها ، بانكها و موسسات و شركتها و سازمانهايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است مي توانند در صورت درخواست كتبي جانبازان انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي ومعلولين حوادث ناشي از كار و بيماران ناشي از شرايط خاص كارو معلولين عادي به شرط داشتن بيست سال تمام سابقه خدمت قبل قبول از لحاظ بازنشستگي و ساير شرايط مندرج در اين آئين نامه و تصويب شوراي امور اداري و استخدامي كشور به استثناي مشمولين قانون كار بازنشسته نمايند . 2- ملاك محاسبه آخرين حقوق قبل از بازنشستگي براي هر يك از كاركنان دستگاههاي مذكور مبلغي است كه در مقررات استخدامي آنان مبناي محاسبه حقوق باز نشستگي قرار خواهد گرفت . 3- درجه معلوليت جانبازان انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي توسط كميسيون پزشكي بنياد جانبازان و معلولين حوادث ناشي از كار و بيماران ناشي از شرايط خاص كار و معلولين عادي توسط كميسيون پزشكي مركب از سه نفر متخصص با معرفي وزارت بهداشت , درمان و آموزش پزشكي تشكيل مي گردد, تعيين خواهد گرديد . دبيرخانه كميسيون پزشكي مربوط به معلولين در سازمان پزشكي مربوط به معلولين در سازمان بهزيستي خواهد بود . 4- به سنوات خدمت هر يك از مستخدميني كه به استناد ماده 79 قانون استخدام كشوري يا مقررات مشابه آن در قوانين مربوط به دستگاههاي از كارافتاده مي شوند راًسا توسط دستگاه مربوط سه سال اضافه مي گردد. 5- مشاغل سخت و زيان آور و درجات مربوط به پست زماني كه عمدتاً شرايط محيطي نامساعد از قبيل وجود گازهاي شيميائي , كار با مواد راديو اكتيو و پرتوهاي مضره , محيط عفونت زا , كار دراعماق انفجار , كار با معلولين ذهني و جسمي و روحي شديد گردد, بنا به پيشنهاد هر يك از دستگاههاي مشمول اين قانون و تائيد شوراي امور اداري و استخدامي كشور به تصويب هياًت وزيران خواهد رسيد.

در باره روابط عمومی بهزیستی شهرستان کاشان

ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺁﻳﻨﻪﺍﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻧﻌﻜﺎﺱ ﺩﻗﻴﻖ ﺭﺧﺪﺍﺩﻫﺎﻱ ﺩﺭﻭﻥ ﻭ ﺑﺮﻭﻥ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ ﺍﺳﺖ. ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﺮﺍﻱ ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻥ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﻭ ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺮ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎﻥ ﺑﺮﻭﻥﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﺔ ﻭﻇﺎﻳﻒ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪﺓ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺍﺳﺖ. ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺭﻭ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﻲﻛﻮﺷــﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭﺁﻣﺪ، ﻭﻇﺎﻳﻒ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷــﺪﻩ ﻭ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻧﮕﺮﺷﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭﻣﻨﺪ ﺍﻧﺠﺎﻡﺩﻫﺪ. ﺗﺒﻌﺎً ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎﻱ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ، ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻣﺘﻨﻮﻉ ﻭ ﻣﺘﻌﺪﺩ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺯﻳﺮ ﺑﻪ ﺑﺮﮔﺰﻳﺪﻩﺍﻱ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﻣﻲﺷﻮﺩ.

بررسی کنید

قانون مصوبه شوراي عالي اداري در خصوص ساماندهي متکديان

در هشتاد و دومین جلسه شورای عالی اداری در تاریخ 15/2/87 آیین نامه ای به ...

قانون ساماندهي کودکان خياباني

فصل اول – كليات ماده 1- اصطلاحات زير در آيين ‌نامه در معاني مشروح مربوط ...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Page optimized by WP Minify WordPress Plugin

coffee canister